سازمان‌دهی (Organizing)

سازمان‌دهی به معنی مرتب کردن چند عنصر سازمانی در یک ترتیب یا ساختار هدفمند است.
(منبع: www.businessdictionary.com)
سازمان‌دهی، فرایندی است که طی آن تقسیم‌کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به‌منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.
(منبع: دانشنامه رشد daneshnameh.roshd.ir)