زمان‌بندی (Timing)

توانایی انتخاب بهترین لحظه برای انجام برخی کارها، اقدامات و غیره.
(منبع: www.merriam-webster.com)
توانایی داشتن انتخاب، قضاوت یا کنترل در زمانی که چیزی باید انجام شود.
(منبع:‌ www.macmillandictionary.com)