ظرفیت تیم (Team Capacity)

قابلیت تیم در رسیدن به مقدار معینی از بازدهی تنها در یک روز کاری است. ظرفیت تیم علاوه بر تعداد ساعات کاری به مهارت نیروی انسانی نیز بستگی دارد.
(منبع: www.businessdictionary.com)