اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics)

نظریه‌ای که بیان می‌کند متغیرهای روانی و رفتاری مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مصرف‌کنندگان دخیل هستند.
(منبع: www.businessdictionary.com)