دیر پذیران (Laggards)

در نظریه نوآوری، گروه اقلیت جامعه هستند (تقریباً 16 درصد جامعه) که آخرین گروه برای امتحان کردن یا خرید یک محصول جدید هستند. این گروه شامل تعداد زیادی سالمند و کسانی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایینی دارند. دیر پذیران از دوستان و همسایگان به‌عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کرده، تغییر را دوست ندارند و تنها در صورت اجبار نوآوری را قبول می‌کنند.

(منبع: www.businessdictionary.com)