نفوذ Influence

ظرفیت یا قدرت افراد برای اینکه با اثرگذاری روی اعمال، رفتار و نظرات دیگران به یک نیروی قانع‌کننده تبدیل شوند.
(منبع: www.dictionary.com)