fa-IR

اینفوگرافیک: خودآگاهی

موفقیت در کسب‌وکار بستگی زیادی به فرد کارآفرین و مهارت‌هایش دارد. با درک صحیحی از نقاط قوت و ضعف، می‌توان از آن‌ها در رسیدن به هدف‌ها کمک گرفت.خودآگاهی کمک می‌کند از قدرت‌های درونی خود بهتر استفاده کنید. با درک درست از خود، قدرت تصمیم‌گیری‌ شما نیز بهبود خواهد یافت.
در اینفوگرافیک زیر ۵ جز مهم در خوداگاهی به تصویر کشیده شده است که در شناخت از خود کمک زیادی می‌کند.

خودآگاهی
خودآگاهی