منحنی تقاضای بازار (Market Demand Curve)

معادل انگلیسی: Market Demand Curve
توضیح: منحنی است که نوسانات تقاضا را نشان می‌دهد و حاصل جمع‌بندی مجموعه منحنی‌های تقاضای فردی برای یک کالا است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)