رهبر بازار (Market Leader)

معادل انگلیسی: Market Leader
توضیح: شرکتی که بیشترین سهم از فروش یک کالا را در اختیار دارد و بیشترین کنترل را بر بازار اعمال می‌کند و می‌تواند شرایط بازار را به میل و ارائه خود تحت تأثیر قرار داده و مسیر آن را تعیین کند.
(منبع: www.businessdictionary.com) 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)