خدمت (Service)

معادل انگلیسی: Service
توضیح: هرگونه فعالیت یا مزیتی که اغلب نامحسوس است و ازیک‌طرف به‌طرف دیگر ارائه می‌شود و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)