تمرکز بازار (Market Concentration)

معادل انگلیسی: Market Concentration
توضیح: به معنی درجه تسلط فروشندگان بزرگ بر بازار است. ممکن است محصولی خاص در یک حوزه جغرافیایی (و احتمالاً دارای تمرکز شدید) رقابت مهمی نداشته باشد اما در جای دیگر رقابت شدیدی اعمال کند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)