تخصیص منابع (Resource Allocation)

معادل انگلیسی: Resource Allocation
توضیح: تخصیص و توزیع بخشی از منابع به فعالیت‌ها و بین انجام دهندگان این فعالیت‌ها را تخصیص منابع گویند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)