توسعه محصول جدید (New Product Development)

مجموعه‌ای از وظایف، مراحل و اقدامات تعریف‌شده و منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایده‌های اولیه به محصولات و خدمات قابل‌فروش تشریح می‌کند.
(منبع: کتاب مدل‌های توسعه محصول جدید)