پنجره فرصت (Window of Opportunity)

معادل انگلیسی: Window of Ppportunity
توضیح: بازه زمانی کوتاهی است که در طی آن فرصت باید درک شود وگرنه از دست می‌رود. 
(منبع: www.businessdictionary.com)