بازاریابی اجتماعی (Social Marketing)

معادل انگلیسی: Social Marketing
توضیح: طراحی، اجرا و کنترل برنامه‌هایی است که به‌قصد مقبولیت و پذیرش بیشتر یک ایده، انگیزه یا رویه اجتماعی در بین گروه هدف به اجرا درمی‌آیند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)