متخصص (Specialist)

معادل انگلیسی: Specialist
توضیح: فردی که در یک حوزه مطالعاتی، یا کاربرد یک توانایی یا مهارت خاص و یا حتی انجام یک وظیفه معین خبره باشد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)