کاربر (User)

معادل انگلیسی: User
توضیح: کاربر فردی است که از یک کامپیوتر، برنامه کامپیوتری و یا سرویس آنلاین استفاده می‌کند.
(منبع: www.thefreedictionary.com)