هم‌موسس (Cofounder)

معادل انگلیسی: Co-Founder
توضیح: فردی است که در رابطه با یک یا دو نفر دیگر یک فعالیت تجاری، موسسه خیریه و یا شرکت‌های دیگر را آغاز می‌کند. هر فرد درگیر در ایجاد این شرکت یا نهاد را، ب یکی از بنیان‌گذاران یا هم‌مؤسس می‌نامند. 
(منبع: www.businessdictionary.com