سرمایه‌ی بذرافشانی (Seed Money)

نخستین سرمایه‌ای که برای تأسیس و بنیانگذاری یک شرکت به مصرف می‌رسد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
پول استفاده‌شده برای شروع یک کسب‌وکار یا شرکت جدید.
(منبع: www.businessdictionary.com)