بازگشت سرمایه (Return of Investment)

معیاری برای اندازه‌گیری ارزیابی قابلیت بالقوه‌ی یک ایده، محصول، بازار یا کسب‌وکار در حصول به مجموعه‌ای از اهداف مفید و درعین‌حال به‌اندازه‌ی کافی سودآور است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)