نمونه اولیه (Prototype)

معادل انگلیسی: Prototype
توضیح: نمونه اولیه الگویی است بنیادی که مشخصات و ویژگی‌های اساسی کالاهای موردنظر را دارد و مبنای آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرد. معمولاً نمونه اولیه، بخشی از فرآیند تحقیق و توسعه است؛ اما به‌طور کلی این بخش، مرحله‌ای از فرآیند تلقی می‌شود.
طراحی ساخت و کاربرد نمونه اولیه از آن جهت ضروری است که در این مرحله فرآیند ساخت مورد توجه جدی قرار می‌گیرد و نمونه اولیه می‌تواند در دستیابی به اهداف زیر مؤثر باشد:
-تولید فرآورده و آزمون عملکرد مطلوبان
- نشان دادن اشکالات و کاستی‌های طراحی مقدماتی
- آشکارسازی مشکلاتی که در مرحله طراحی مقدماتی مشهود نبودهاست
- توجیه‌پذیری و صحت دستاوردهای طراحی
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)