کالا - محصول (Product)

معادل انگلیسی: Product
توضیح: هر چیزی که قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد و بتواند برای جلب‌توجه، تملک، استفاده یا مصرف در بازار عرضه کرد که ازجمله: کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، مکان‌ها، سازمان‌ها،مؤسسات و عقاید را شامل می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
یک کالا، ایده، روش، اطلاعات، شیء و خدماتی که به‌عنوان نتیجه‌ای از یک فرآیند ایجادشده‌اند که یک نیاز یا خواسته را برآورده می‌کنند.
(سایت www.businessdictionary.com)