بازار هدف (Target Market)

معادل انگلیسی: Target Market
توضیح: گروهی از خریداران با نیازها یا خصوصیات مشترکی هستند که شرکت در پی پاسخ‌گویی به نیازهای آنان و ارائه خدمت به آن‌هاست.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)