نقطه سربه‌سر (Breakeven Point)

معادل انگلیسی: Breakeven Point
توضیح: مقطعی از زمان (یا تعداد واحدهای فروخته‌شده) که درآمد پیش‌بینی‌شده دقیقاً برابر با کل هزینه‌های برآورد شده است. نقطه سربه‌سر جایی است که کسب‌وکار نه زیان می‌کند و نه سود و اگر تولید از نقطه سربه‌سر بیشتر باشد سود و اگر کمتر باشد زیان می‌کند. 
(منبع: www.businessdictionary.com)