سرمایه مخاطره پذیر - سرمایه ریسکی (Risk Capital)

معادل انگلیسی: Risk Capital
توضیح: سرمایه مخاطره پذیر، سرمایه‌ای است که برای تأمین منابع مالی شرکت‌های نوپا و اغلب توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر به کار بسته می‌شود. به سخن دیگر سرمایه‌ای که همراه با ریسک زیاد است و اغلب توسط سرمایه‌گذاران غیررسمی و یا سرمایه‌دارانی که تمایل به مخاطره‌پذیری اقتصادی دارند، انجام می‌شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)