شناسایی مسئله (Problem Recognition)

معادل انگلیسی: Problem Recognition
توضیح: عبارت از پی بردن به نقص، ضعف و کمبود است و در رابطه با امور اقتصادی و خریدوفروش، اولین مرحله از فرایند تصمیم‌گیری خریدار است که در آن مصرف‌کننده مشکل یا نیاز خود را تشخیص می‌دهد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)