کشف فرصت (Opportunity Discovery)

معادل انگلیسی: Opportunity Discovery
توضیح: کشف فرصت هنگامی است که تنها یکی از دو طرف عرضه و تقاضا به‌روشنی وجود دارد، درنتیجه طرف دیگر باید «کشف» شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)