تحلیل فرصت (Opportunity Analysis)

معادل انگلیسی: Opportunity Analysis
توضیح: مطالعه و بررسی دقیق یک فرصت برای مشخص کردن میزان عملی بودن آن. این تحلیل شامل بررسی امکان عملی شدن ازلحاظ بازاریابی، فنی و مالی است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)