تحلیل بازار (Market Analysis)

معادل انگلیسی: Market Analysis
توضیح: تجزیه‌وتحلیل خصوصیات و مشخصات بازار یک محصول. به‌عنوان‌مثال: مقدار تقاضا، کنش تقاضا و ... در مورد یک محصول جزء تحلیل بازار است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)