تأمین‌کننده مالی (Financier)

معادل انگلیسی: Financier
توضیح: به شخصی گفته می‌شود که به‌منظور تأمین مالی یک طرح یا انجام یک معامله تجاری، پول خود را به کار می‌اندازد و یا ترتیباتی اتخاذ می‌کند که پول موردنیاز این معامله از یک بانک تجاری و یا یک مؤسسه مالی، تأمین شود.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)