تیم کارآفرینانه (Entrepreneurial Team)

معادل انگلیسی: Entrepreneurial Team
توضیح: مجموعه‌ای از افراد که با هدف مشترک برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه دورهم جمع می‌شوند.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)