تصمیم‌گیری (Decision Making)

معادل انگلیسی: Decision Making
توضیح: فرآیند انتخاب یک گزینه منطقی از بین گزینه‌های موجود را تصمیم‌گیری گویند.
(منبع: www.businessdictionary.com)
روش‌ها و راهبردهایی به‌منظور ارزیابی موقعیت‌ها و امکانات و گزینش راه‌های عملی که به‌احتمال‌زیاد اهداف یا نتایج مطلوب را تحقق می‌بخشد.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
اقدام به تصمیم‌گیری عقلایی، به‌طورمعمول باید شامل این مراحل باشد: تشخیص مشکل اصلی، شناخت راه‌های ممکن برای حل مشکل، گزینش معیار سنجش، برآورد نتیجه اصلی حاصل از هریک از راه‌حل‌ها و انتخاب بهترین راه‌حل.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)