مالکیت معنوی ((Intellectual Property(IP)

معادل انگلیسی: (Intellectual Property(IP
توضیح: عبارت است از دارایی‌های غیرمادی شامل آرم و نام تجاری، حق طراحی، حق ثبت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)