شرکت - بنگاه (Company)

معادل انگلیسی: Company
توضیح یک بنگاه اقتصادی که هویت قانونی مجزایی از اعضایش دارد و به‌عنوان یک واحد مستقل و بر اساس سهمی که اعضاء دارند، فعالیت می‌کند. موسسه‌ای داوطلبانه که سازمانی را برای انجام یک کسب‌وکار تحت نام قانونی شرکت شکل می‌دهد.
(منبع: فرهنگ کارآفرینی)
انواع شرکت‌ها عبارت‌اند از: سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)