تخصیص بودجه (Budget Allocation)

معادل انگلیسی: Budget Allocation
توضیح: مقادیر هزینه‌ها و درآمدهای یک دوره مالی یا حساب‌داری که در بودجه در نظر گرفته‌شده و یا تقسیم بودجه به فعالیت‌های مختلف را تخصیص بودجه گویند. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)