بودجه (Budget)

معادل انگلیسی: Budget
توضیح: برنامه مالی که هزینه‌ها و درآمدهای مورد انتظار برای یک دوره را مشخص و بر اساس آن پیش‌بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برنامه‌ها و عملیات در یک دوره زمانی خاص، مانند یک سال انجام می‌شود.
 (منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)