همه چیز درباره «رویداد ملی فناوری‌های تقاضامحور طبری»