fa-IR
border
 مسعود قربانی

مسعود قربانی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خیابان گلزار شمالی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران