fa-IR
border
مسعود قربانی

مسعود قربانی

مربی
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خیابان گلزار شمالی کوچه47
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران