fa-IR
border
خلیل راحتی

خلیل راحتی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   سمنان
   شاهرود
   شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان

مشاور و کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
مدیر بازاریابی پارک علم و فناوری استان سمنان
استاد دانشگاه آزاد واحد شاهرود
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
ارزیاب شرکت های دانش بنیان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران