fa-IR
border
مهدی ریاض الحسینی

مهدی ریاض الحسینی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   مرکزی
   زرندیه
   اداره آموزش و پرورش شهرستان زرندیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران