border
مسعود زندی گوهرریزی

مسعود زندی گوهرریزی

متخصص
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران