fa-IR
border
عظیم اطمینان

عظیم اطمینان

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   دانشکده مهندسی دانشگاه زند

دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه زند
ایده پرداز
فعال حوزه کسب و کار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران