fa-IR
border
احمد  کشاورز

احمد کشاورز

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   بوشهر، بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده فناوری اطلاعات

اینجانب احمد کشاورز عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس در گروه مهندسی برق گرایش مخابرات می باشم. پروژه‌های تحقیقاتی متعددی را برای صنایع مختلف انجام داده‌ام. همچنین طی دو سال اخیر در حوزه اینترنت اشیا چندین پروژه تحقیقاتی را در پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خلیج فارس اجرا کرده‌ایم. با توجه به انتخاب شهر بوشهر به عنوان پایلوت شهر هوشمند در کشور تمرکز این پژوهشکده بر پروژه‌های مرتبط با شهر هوشمند در حوزه‌های مختلف از جمله استفاده از اینترنت اشیا می باشد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران