border
مرجان حسین زاده نمدی

مرجان حسین زاده نمدی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   اردبیل،دانشگاه محقق،دانشکده علوم انسانی،گروه هنر

دانشجوی دکترای فلسفه هنر،کارشناس ارشد ادبیات نمایشی،مشاور فرهنگی هنری،برگزیده بنیاد علمی نخبگان سال 95،دارای مقاله علمی پژوهشی،مدرس دانشگاه،کارگردان تئاتر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران