fa-IR
border
رقیه بایرام زاده

رقیه بایرام زاده

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران کوی نصر دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه الزهرا سال سوم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران