fa-IR
border
عرفان تعظیمی

عرفان تعظیمی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران