fa-IR
border
شریفه کاتوزی

شریفه کاتوزی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   البرز
   کرج
   دانشگاه آزاد

دکتری علوم گیاهی (تکوینی و سلولی
تخصص کشت بافت
دارای مقاله در ژورنال کراپ ساینس استرالیا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران