fa-IR
border
علیرضا عبّاسی فؤاد

علیرضا عبّاسی فؤاد

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران