fa-IR
border
رضا مهرآرا

رضا مهرآرا

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   همدان
   نهاوند
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران